McKinsey PST

Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực của McKinsey

Hình thức:

Tài liệu online

Chuẩn bị toàn diện cho Business Case Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công