Hướng dẫn apply cho các chương trình MBA hàng đầu thế giới

Hình thức:

Tài liệu online

Xem/Tải Tài Liệu

Chuẩn bị toàn diện cho Business Case Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công