Hướng dẫn phỏng vấn cho các ngân hàng đầu tư (Investment Bank)

Hình thức:

Tài liệu online

Xem/Tải Tài Liệu

Chuẩn bị toàn diện cho Business Case Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công