Hướng dẫn apply cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund)

Hình thức:

Tài liệu online

Chuẩn bị toàn diện cho Business Case Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công