Hướng dẫn apply cho các quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity Fund)

Hình thức:

Tài liệu online

Xem/Tải Tài Liệu

Chuẩn bị toàn diện cho Business Case Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công